Κυριακή, Οκτωβρίου 04, 2009

Οι δεσμεύσεις και οι στόχοι του ΠαΣοΚ για τη ναυτιλία


http://www.greekshippingnews.gr

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Μέτρα για την ποντοπόρο ναυτιλία, για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, στήριξη της κρουαζιέρας και του γιότινγκ, βελτίωση των λιμανιών της χώρας και αναμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου, καθώς και την καθιέρωση του μεταφορικού ισοδύναμου, είναι μερικά από τα μέτρα που δεσμεύεται ότι θα λάβει το ΠαΣοΚ, στην περίπτωση που ο λαός το υπερψηφίσει στις αυριανές εθνικές εκλογές. Βέβαια, στο πρόγραμμα του δεν αναφέρει αν το υπουργείο Ναυτιλίας, ενσωματωθεί σε άλλο ή το Λιμενικό Σώμα θα ενταχθεί στο νέο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ωστόσο υπάρχουν εκτενείς αναφορές για εξειδικευμένους στόχους και βάζει τις προτεραιότητες.

Μάλιστα, στο πρόγραμμα για τη ναυτιλία έχει και ειδικό κεφάλαιο για την παρέμβαση στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, κάτι που σημαίνει ότι ο κορμός του υπουργείου θα παραμείνει ο ίδιος με τον σημερινό. Με άλλα λόγια θα υπάρχει και στην επόμενη κυβέρνηση το Ναυτιλίας μαζί με το Αιγαίου. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, είναι αν θα προστεθούν στις αρμοδιότητες τμήματα του Τουρισμού και των Μεταφορών.
Αναλυτικότερα, στο πρόγραμμα για τη ναυτιλία αναφέρεται ότι το ΠαΣοΚ θεωρεί τη ναυτιλία έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, της ελληνικής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ, στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Προτεραιότητες του ΠαΣοΚ στον τομέα αυτό είναι:
Προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Θέσπιση κινήτρων για την παραμονή τους στο ναυτικό επάγγελμα. Ουσιαστική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και στη σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων διά βίου εκπαίδευσης των αξιωματικών. Βελτίωση του πλαισίου για τις κρουαζιέρες και τον θαλάσσιο τουρισμό. Προώθηση του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας και διαμεσολάβησης στον Πειραιά. Μετεξέλιξη του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Στήριξη της ελληνικής σημαίας. Ενεργό συμβολή για προώθηση διεθνών λύσεων, σχετικών με την αντιμετώπιση και την περιστολή του μείζονος προβλήματος της πειρατείας.
Το ΠαΣοΚ δεσμεύεται στο πρόγραμμά του να πρωτοστατήσει στον συντονισμό όλων εκείνων των ενεργειών σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, αλλά και τοπικό επίπεδο που οδηγούν στη βελτίωση του τρίπτυχου της ποιότητας στη ναυτιλία, δηλαδή της ναυτιλιακής ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Εχει θέσει ως προτεραιότητα την εφαρμογή ειδικών, ενεργητικών νησιωτικών πολιτικών, με στόχο τη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη.

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οσον αφορά τη νησιωτική πολιτική το ΠαΣοΚ τονίζει ότι κεντρικοί άξονες της πολιτικής του είναι η ανάπτυξη σύγχρονου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, που θα εξασφαλίζει την επαρκή προσπελασιμότητα κάθε νησιωτικής περιοχής. Θέσπιση ειδικών κινήτρων για την ενίσχυση της νησιώτικης επιχειρηματικότητας. Καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή στα νησιά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Θα δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή πολιτικών, που θα εξασφαλίζουν στον Ελληνα και Ευρωπαίο πολίτη «ισοδύναμο δικαίωμα» μετακίνησης, από και προς τα νησιά, με αυτό του κατοίκου της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Προωθούμε τη θεσμοθέτηση του «μεταφορικού ισοδύναμου», την κατά το δυνατόν εναρμόνιση της τιμολογιακής επιβάρυνσης του χρήστη των θαλάσσιων μεταφορών με αυτή των χερσαίων και την απολαβή ανάλογης υπηρεσίας.

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Οι προτάσεις του ΠαΣοΚ για την ακτοπλοΐα επικεντρώνονται στα εξής σημεία:
- Πολιτική ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος μεταφορών με τον συντονισμό διαφορετικών μέσων μεταφοράς (πλοίο - πλοίο, πλοίο - υδροπλάνο, πλοίο - αεροπλάνο κ.λπ.). Δημιουργία ενιαίου κέντρου λήψης αποφάσεων.
- Επαναπροσδιορισμός και επανασχεδιασμός του δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων, ύστερα από δημόσιο διάλογο και διαβούλευση, με συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Επανασύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών, η οποία θα εποπτεύει και θα ρυθμίζει την αγορά, ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός.
- Ρυθμίσεις στους ναύλους γραμμών δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο προγράμματος επιδότησης του εισιτηρίου, με ειδική μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών.
- Για το δίκτυο των άγονων γραμμών και την ενδονησιωτική επικοινωνία, νέο κανονιστικό πλαίσιο ανάθεσης των γραμμών δημοσίου συμφέροντος.

Εθνικό κεφάλαιο οι ελληνικές θάλασσες

Για τον τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το ΠαΣοΚ επισημαίνει ότι οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν εθνικό κεφάλαιο. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συμβάλλει στην εθνική, περιφερειακή και νησιωτική οικονομική ανάπτυξη, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και προασπίζει το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας.
Στους στόχους του είναι η προώθηση, η εφαρμογή ή/και η αναθεώρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών, στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαβούλευσης με τη ναυτιλιακή κοινότητα, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, ως κύριο εργαλείο εφαρμογής ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Πρωτοβουλία της Ελλάδας για τη δημιουργία περισσότερων θαλάσσιων περιοχών ελέγχου εκπομπών θείου (SECAs - Sulphur Emission Control Areas), με έμφαση στη Μεσόγειο, ξεκινώντας ως πιλοτική εφαρμογή από το Αιγαίο. Εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών και δημιουργία σύγχρονων επιβατικών σταθμών σε όλη την Περιφέρεια.

Τι θα γίνει
με τα λιμάνια
και τον ΟΛΠ

Το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ για τα λιμάνια τονίζει ότι θα αξιοποιηθούν τα τεράστια πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας.
Θα γίνουν σημαντικοί διαμετακομιστικοί κόμβοι στην ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας σύγχρονες λιμενικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και εξασφαλίζοντας τη σύνδεση περιφερειακών και εθνικών δικτύων.
Θα προωθηθούν διαρθρωτικές αλλαγές που θα διέπουν την αυτόνομη οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των λιμένων και αξιοκρατικά στελεχωμένων δημόσιων λιμενικών Αρχών. Θα ενισχυθεί ο ρόλος των δημόσιων λιμενικών Αρχών ως παράγοντα διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών.
Λέμε «όχι» στην ιδιωτικοποίηση των λιμένων. Θα εκσυγχρονιστούν οι λιμενικές υποδομές και δημιουργούμε σύγχρονους επιβατικούς σταθμούς σε όλη την Περιφέρεια. Διευκόλυνση και ανάπτυξη βιομηχανιών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην ευρύτερη περιοχή των λιμένων, με στόχο τη διεύρυνση του μεταφορικού έργου. Ενισχύουμε τη διαφάνεια στις σχέσεις λιμένων - χρηστών.
Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών λιμένων μέσω της ενεργής δραστηριοποίησής τους στα διεθνή φόρα και παρεμβαίνουμε ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής.
Για το ΠαΣοΚ, επισημαίνεται στο πρόγραμμά του, ο δημόσιος έλεγχος και η διαχείριση των λιμενικών μας υποδομών αποτελεί επιλογή βιώσιμη και επιβεβλημένη, λόγω του στρατηγικού χαρακτήρα τους, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα για τον ΟΛΠ η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, προκειμένου να κατοχυρώσει το δημόσιο συμφέρον και τα εργασιακά δικαιώματα, με ουσιαστική και σε βάθος επαναδιαπραγμάτευση.

Κέρδος 3/10/2009 07:15

Δεν υπάρχουν σχόλια: