Τρίτη, Σεπτεμβρίου 21, 2010

Διεκδικήστε τα δικαιώματα σας: Υποχρεωτική η διετής εγγύηση προϊόντων σε όλες τις χώρες της ΕΟΚ

Επειδή τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι περιπτώσεις καταστρατήγησης των δικαιωμάτων του καταναλωτή σας ενημερώνω πως για τις χώρες της ΕΟΚ από το έτος 2002!!! ισχύει εγγύηση δύο χρόνων για οτιδήποτε και αν αγοράσετε.

Εντός 14 ημερών επίσης από την αγορά του προϊόντος έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης και απαίτηση επιστροφής των χρημάτων που καταβάλατε, πόσο μάλλον αν αυτό είναι και ελλατωματικό.

Συγκεκριμένα:

Μετά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (31999L0044) η Ελλάδα εναρμονίστηκε με τον ν.3043/2002/ ΦΕΚ 192/21-8-2002 (71999L0044).
Οπως διαπιστώνω ο νόμος αυτός είναι ελάχιστα γνωστός στο ευρύ κοινό και αναφέρει:

Άρθρο 540
Δικαιώματα του αγοραστή

Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ` επιλογήν του:
1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
2. να μειώσει το τίμημα
3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και
χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.

Άρθρο 554

Παραγραφή
Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας
παραγράφονται μετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και δύο ετών για τα κινητά.

Άρθρο 555

Η παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο
αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα.
Αν ο αγοραστής ζήτησε να διεξαχθεί συντηρητική απόδειξη, η παραγραφή διακόπτεται έως το
τέλος της διαδικασίας αυτής.

Από την πρώτη στιγμή βέβαια υπήρξαν αντιδράσεις και παρερμηνίες του νόμου, αφού δεν συμφέρει
ορισμένους που δίνουν ακόμα και τρεις (3) μήνες εγγύηση!!!

Με το με Αριθμ. Πρωτ.Ζ1/71/27 /-01 -2003 έγγραφο όμως η Γενική Γραμματεία καταναλωτή απέστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο προς όλους τους εμπλεκόμενους, εμπόρους δηλ -καταναλωτικές ενώσεις- νομαρχίες-δικηγορικούς συλλόγους κτλ, για την πιστή εφαρμογή του νόμου.

Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις παραπομπές

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0210:FIN:EL:HTML
http://www.thisismoney.co.uk/bargains-and-rip-offs/tips-and-guides/article.html?in_article_id=487339&in_page_id=53954&in_advicepage_id=131
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/index_el.htm
http://ec.europa.eu/consumers/rights/gen_rights_en.htm#gar

Θα βρείτε πολλές πληροφορίες ακόμα αν "ψαχτείτε" και εσείς λίγο.

Μην τους χαρίζεστε λοιπόν και διεκδικείστε τα διακιώματα σας!!!
Εγώ πάντως όσες φορές προέκυψε βλάβη σε προϊόν, 5~6 φορές, επικαλέστηκα το νόμο και
παρά τις αρχικές αντιδράσεις για παρεχόμενη εγγύηση ενός έτους τελικά μου αναγνώρισαν δύο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: